An Giấc Ngh́n Thu

 

Anh xưa lỡ bước chốn dương trần
Vương
giả tài danh đă hoàn nhân
Ngọc
thể nay sanh nan thuận ư
Phát
sinh bịnh tử bất ṭng thân
An
bài đă định âu duyên số
Giấc
ngủ ngàn thu phải mệnh phần
Ngh́n
dặm đường mây về cơi Phật
Thu
tàng kinh điển độ thế nhân


Vương Uyên