Tiễn Anh  

 

Cố gắng b́nh tâm lệ vẫn trào
Anh ḱa , chẳng nói một lời sao
Người đi thanh thản hồn siêu thóat
Kẻ ở sầu vương luống nghẹn ngào
Ào ảnh công thành như bọt biễn
Phù du kiếp sống tựa chiêm bao
Sinh ly tử biệt đời như thế
Biết thế, mà sao lệ cứ trào
 


Hải Đà Vương Ngọc Long